Kitaplar


1.    "TÜRK ASILLI RUSLAR" 

Türk menşeli rus soyisimlerinin yaranma ve formalaşma tarihine hasr edilmiştir. Kitapta menşece türk olan tanınmış rus ailelerinin, o cümleden büyük şahsiyetlerin hayat ve faaliyyetlerini içeren senetli, tarihi oçerkler verilmiştir.
 Bakı, Nurlar, 2010, II neşr.

http://kayzen.az/blog/turko-rus/
http://kayzen.az/blog/turko-rus/


2.   "TÜRK KİTABI" Kitapta tarihen türk halkları yaşayan büyük arazilerde, aynı zamanda şimdi diğer cumhuriyetlerin hududları içerisinde kalan ulu türk topraklarında bir kaç yüz yıllar boyunca adı değiştirilen, başka yad isimlerle evez edilen eski türk meskenlerinden bahs ediliyor. Elde olunan bilgiler sonucunda Altaylar’dan Balkanlar’a ve Güney  Kafkaslaradek olan ezeli Türk topraklarının asıl manzarası yansıtılıyor.
 
  

3.  "RUS DİLİNDE TÜRK SÖZLERİ"Rus dilinin tüm tabakalarına nufuz etmiş türk sözlerinin bu dildeki leksik-semantik zenginliği büyük rus yazarlarının eserleri üzre tasdik olunuyor. Gösteriliyor ki, bu sözler türk halklarının milli-medeni irsinin bariz göstericileri olmakla rus dilinde de türk milli leksikasının zenginliğini ifade ediyor. Elde olunan neticeler rus, habele tüm Doğu slav halklarının tarihinde türk halklarının yerini ve mevkiini tasdik etmektedir. Bakı, Nurlar, 2006.4.  "TÜRK İMZASI" 

Kitapta türk mahlasları daşıyan şahsiyetlerin tercümeyi-hallerini ve yaradıcılığını ihata eden küçük makale, kullandıkları türk menşeli mahlasların tarihi-etimolojik tahlili verilmiştir. Kitapta 900-e kadar türk soyadı verilmiştir 


5. "İSTİLALAR, MUHAREBELER, TÜRK ŞEHİRLERİNİN TALEYİ"Milli serhedlerin hududlarından kenarda kalan türk şehirleri hakkında asıl tarihi tapıntılar tesiri bırakan bu kitab, türk şehirlerinin taleyine bigane kalmayan her kes için ilgiçekici ola bilecek.

Bakı, Adiloğlu, 2005.


6. "GARBDEN ŞARKA"Kitapta keçmiş SSCB-ye dahil olan Batıdan Doğuyadek türk halkları yaşayan büyük arazilerde ve diğer cumhuriyetlerin hüdudları içerisinde kalan ulu türk topraklarında bir kaç yüzyıllar erzinde değiştirilen ve başka yad isimlerle evezlenen eski türk yer adlarından bahsolunuyor. Bakı, Elm, 1999.

 
 7. "SİRRİMİ BİLMEDİN..."


Bu kitapta müellif güzel şarkıcı Nermine Memmedovanın hayat yolu – sanat dünyası, onun büyük sanatta yeri, yaradıcılık arayışları ve tapıntıları hakkında fikirlerini bedii-emosional tarzda taqdim ediyor. Bakı, Nurlar, 2009.