Makaleler

NƏŞR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRDƏN BƏZİLƏRİ


 1. Türk hərb sənətinin rus hərbi işinə təsiri, 2000, “Hərbi bilik”, Bakı,  № 2
 2. Rus bədii dilində “türk-tatar” etnos adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri, 2000, Filoloji Araşdırmalar (elmi-tədqiqat, tədris və metodika məsələləri), Bakı,ADPU
 3. Rus dilində işlənən türk mənşəli hərbi terminlər, 2000, “Hərbi bilik”, Bakı, 2000, 4,
 4. Türk mənşəli yer adları və hərb tarixi, 2000, “Hərbi bilik”, Bakı, 2000, 4
 5. Qədim Rusda türk hərb sözləri, 2000, “Hərbi bilik”, Bakı, 2001, № 1.
 6. İstilalar. Müharibələr. Türk şəhərlərinin taleyi ( II məqalə), 2000, “Hərbi bilik”, Bakı, 2001, № 2
 7. Türk əsilli ruslar: Mənzərə rəssamı Kuinci(1842-1410), 2001, Mədəniyyət dünyası, VII buraxılış, Bakı, 2003
 8. Qədim türk şəhər adları (I məqalə), 2001, 
  “Onomastika” (elmi-onomastik
  jurnal), Bakı,ADPU,2004, № 4
 9. Rus dilindəki kalaç, karman, kalita türk sözlərinə dair, 2001, 
  Azərbaycan PedaqojiUniversitetinin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, № 1  
 10. Rus dilində türk dillərindən keçmiş qədim hərb sözləri, 2004, Azərbaycan PedaqojiUniversitetinin xəbərləri, (Humanitar və təbiət elmləri seriyası), Бакы, ADPU, 2005, №
 11. Rus-türk əlaqələrinə dair, 2005, Dil və Ədəbiyyat( Bейнəлхалг елми-нязяри ъурнал), Бакы, 2005, № 6(48)
 12. Rus dilindəki türk sözlərinin tədqiqi tarixindən, 2005, Elmi Axtarışlar (Folklorşünaslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix və nəzəriyyə aspektləri), Bakı, Elm, 2005, XV bur.
 13. Rus dilindəki türk sözlərində baş verən semantik zənginləşmə, Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, Bakı, ADU,  № 1
 14. Тюркские елементи в творчество А.П. Чехова, 2005, Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, BDU, 2006, № 1(49)
 15. Nəsimini öyrədək. Nəsimi şeirində türk-tatar sözü bədii vasitə kimi. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi, Bakı, 2007,№ 1
 16. Rus çarı Boris Qodunov, YOM Türk dünyası mədəniyət dərgisi, Bakı, 1/2007
 17. Zərrə gözəllikləri qorumalı,H. Mirələmov. Mənəviyyatın  ekologiyası, Bakı, 2007
 18. Tolstoyun yaradıcılığında Şərq motivləri, Azərbaycanda Atatürk mərkəzi bülleteni, Bakı, 2007, №3(23
 19. Abidə qadın (Kazanın sonuncu sultanı Suyum Bikəyə həsr olunur), Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleteni,Bakı, 2007, №2(22)
 20. Türkün ayaq izi pozulmaz..., YOM, Bakı,Türk dünyası mədəniyyət dərgisi, 7/2007
 21. Komizm üsulları, 2007
 22. Sevgi ürəyə sığışmayanda, 2007
 23. Tarixin yaşıdı adlar, 2007
 24. Nuri Paşa işığında, 2008
 25. Bəlkə zəmanənin əlindən öpüm..., 2008
 26. Ənvər nurlu deməkdir, 2008
 27. Yadigar adlar (Dəyişdirilmiş yeryurd adlarına həsr olunur), 2008
 28. Sərvəti, cənnəti Qarabağ olan şair Əyyub Şirvanlı, 2008
 29. Böyük amalların işığında, 2008
 30. At türkün qanadıdır- “Orlov atları”nın sirri, 2008
 31. Qriboyedovun ölümünə dair faktlar, 2009
 32. Şərqi slavyan xalqlarında türk geyim ənənəsi, 2009
 33. Rus ədəbiyyatında türk mənşəli personaj adları (bədii ədəbiyyat materialları üzrə), 2010
 34. Dilimizdə alınma söz kimi dəyərləndirilən əsl türk sözləri, 2010
 35. Türk yadigarları, 2010
BEYNƏLXALQ JURNALLARDA NƏŞR OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR
 1. Türk menşeli rus lakablaгı, 2010
 2. Восточная лексика в творчестве А.С.Грибоедова, 2010
  Rus dilində türk sözləri, “Varlıq” dərgisi, Tehran № 3, 1382
  Adın şərəflidir sənin ..., Varlıq jurnalı, Tehran, 1382(2003), yaz; № 1
 3. Doğma Kırımın yad adları (Kırımın tarixi türk adlarına həsr olunur),“Varlıq” dərgisi, Tehran № 2, 1383(2004)
 4. Ezilen ve aşağılananların dostu Dostoyevski (1821-1881), Türk Dünyası Tarih, Kültür dergisi, İstanbul, 2007, kasım, sayı: 251
 5.  Korkunc İvan Altın Orda hanı Mamayın soyundandır, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2007, aralık
 6. Kantemir hanın knez titulu oluşu ve Osmanlıya ihaneti,Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, İstanbul, 2008, ocak, sayı: 253
 7. Rus tarihini yaradan türk Karamzin, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2008, şubat, sayı: 254
 8.  Comert Bahruşinler, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2008, mart sayı:255
 9.  Rus donanmasının türk admiralı Uşak paşa, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2008, mayıs, sayı: 257
 10.  Esir şair İlham Aybulat, Türk Dünyası Tarih Kültür dərgisi, 2008, aqustos, sayı: 260
  Türk Müminoğullarından Aleksandr Dmitriyeviç Mamonov, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2008, ekim, sayı: 262
 11.  Kızıl Orda hanı Ahmet hanın qızı ve büyük tarihçi Qumilevin annesi Anna Ahmatova, Türk Dünyası Tarih Kültür dergisi, İstanbul, 2008, aralık sayı:264
 12. Rusiyada ailesi zorla hristianlaşdırılan ünlü bir ressam,Türk Dünyası Tarih Kültür dərgisi, 2008, nisan,sayı:268   
ELMİ KONFRANS MATERİALLARI 
 1. Rus yazıçılarının Qafqaz mövzusunda yazdığı əsərlərdə Azərbaycan dilindən keçən türk mənşəli sözlər, 2000, 
 2. (Onomastika məsələlərinə həsr olunmuş konfransın materialları)
 3.  Bakı,ADPU, 2000, № 9
 4.  Mehdi Hüseynin bədii dilində bəzi terminlərin məcazlaşmasına dair, V.İ.Lenin ad. APİ-nin 60 illiyinə həsr olunmuş aspirant və dissertantların elmi konfransının materialları, Bakı,1982
 5.  Yer-yurd adlarını dəyişdirmək olarmı?, Azərbaycan Onomastikası Problemlərinə dair konfrans materialları. Bakı, 1986
 6.  Türk onomastik vahidləri yazılı mənbələrdə,Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş klassik mətn və transkripsiya məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, AMEA, Elm, 1987
 7.   Onomastik vahidlərin obrazlılıq imkanları,Azərb.Onomas.Problemlərinə həsr olunmuş II Elmi-nəzəri konfransın materiallari, Bakı, ADPU, 1988
 8. Qədim Azərbaycan antroponimləri(leksik-semantik xüsusiyyətləri, Yenidənqurma və Azərbaycan dili məsələləri (Tematik məqalələr məcmuəsi), Bakı, ADPU,1988
 9.  Yer adlarının düzgün trans-kripsiyasına dair, Azərbaycan Nitq Mədəniyyəti Problemləri (Elmi-metodik konfransın materialları), Bakı, ADPU,1988
 10.  Klassik şeir dilində kosmonim terminlərin işlənmə xüsusiyyətləri, Azərbaycan terminologiyası problemləri Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, ADPU, 1988
 11.  Müxtəlif ədəbi-bədii üslublarda türk onomastik vahidlərinin obrazlılıq imkanları, Azərb.Onomas.Problemlərinə həsr olunmuş III Elmi-nəzəri konfransın materiallari, Bakı, ADPU, 1988
 12. Türk etnonimlərinin rus dilində üslubi mövqeyi,Azərbaycan Onomastikası Problemlərinə həsr olunmuş IV elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, ADPU, 1993
 13.  Rus bədii ədəbiyyatında əski türk mənşəli yer adları, Azərbaycan Onomastikası Problemləri VII elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı,ADPU, 1993
 14.  Rus bədii dilində hərbi işlə bağlı türk mənşəli sözlər, Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri (Respublika elmi konfransının məruzə tezisləri), Bakı,ADPU, 1996
 15.  Elçin nəsrinin poetikası. Detallarda təfərrüatlardan doğan şeiriyyət, Klassik Azərbaycan filologiyası və müasir problemlər” mövzusunda Cəfər Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2010
 16.  Türk tayfa, nəsil, soy, uruq, millət adları rus ədəbi-bədii dilində, Azərbaycan Onomastikası Problemləri (Onomastika məsələlərinə həsr olunmuş konfransın materialları), Bakı, ADPU, 2002, № 10
 17.  Художественно-эстетические функции тюркских ономастических единиц в различных литературнохудожественных стилях, AОномастикаУзбекистана. Тезисы II республиканской научно-практической конференции (г.Карши, 14-16 сентября 1989 г.), Ташкент, 1989
 18.  Образные возможности имен исторических личностей, Ürgənc şəhərində onomastikaya həsr olunmuş Ümumittifaq elmi-praktik konfransında oxunan məruzələrin tezisləri. “Xivə” жurnalı, Ürgənc, 1991, № 1